Szkoła SM Rock Regulaminy

REGULAMIN SZKOŁY MUZYKÓW ROCKOWYCH S.M.ROCK

(obowiązujący do 01.09.2022 r.)

Szkoła Muzyków Rockowych S.M.Rock jest autorskim projektem edukacyjnym Tarnowskiego Centrum Kultury. Nauka opiera się o zajęcia indywidualne, a także praktyczne formy, jak np. cykliczne koncerty.

I     ROZPOCZĘCIE NAUKI W S.M.ROCK

a) Naukę w S.M.Rock może rozpocząć każdy, nie zależnie od poziomu zaawansowania, czy wykształcenia. Przyjmuje się dolną granicę wieku 10 lat, ale po konsultacji z nauczycielami możliwe są od tego odstępstwa.
b) W przypadku braku wolnych miejsc w wybranej klasie muzycznej zainteresowany zostaje wpisany na listę rezerwową.

II    NAUKA

a) Zajęcia odbywają się w formie indywidualnych spotkań 1 raz w tygodniu przez 45 minut. Spóźnienie na zajęcia nie wydłuża czasu ich trwania.
b) Przygotowania do koncertów S.M.Rock, jak np. próby zespołowe, traktowane są jako zajęcia praktyczne, a ich termin uzgadniany jest indywidualnie.
c) Cel nauki określany jest indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania ucznia/uczestnika.
d) Czas trwania nauki nie może zostać określony ze względu na specyfikę zajęć oraz wyznaczony cel nauki.
e) Każdy uczestnik S.M.Rock zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu sanitarnego wg ogólnych zasad i szczegółowych poleceń.

III WYSOKOŚĆ OPŁAT

a) Wysokość opłat uzależniona jest od ilości zajęć przypadających na dany miesiąc (z uwzględnieniem dni wolnych, świąt, itp.). Cena jednej godziny lekcyjnej 60 zł (od października 2022). Informacja o wysokości miesięcznej kwoty dostępna jest w Biurze Obsługi TCK (tel. 14 6 888 888 lub e-mail: biuroobslugi@tck.pl).
b) Kwota miesięcznej płatności za zajęcia nie ulega zmianie mimo przewidywanych nieobecności.

IV TERMIN I SPOSÓB PŁATNOŚCI

a) Płatności przyjmowane są za cały miesiąc „z góry”, w terminie do 10 dnia miesiąca, którego dotyczy płatność.
b) Formy płatności:
- gotówka/karta/BLIK w Biurze Obsługi TCK
- przelew:
Dane do przelewu:
Nazwa kontrahenta: Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5, 33-100 Tarnów
Nr konta: 22 1050 1722 1000 0024 3137 0119
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, instrument, miesiąc, rok
Przykład: Jan Nowak, wokal, styczeń, 2022.
Uwaga! Prosimy o poprawne wpisywanie tytułu przelewu.
c) Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Prowadzący zajęcia ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty (lub legitymacji S.M.Rock) przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.

V   NIEOBECNOŚCI

a) Nieobecność ucznia na zajęciach, bez względu na jej przyczyny nie skutkuje zwrotem pieniędzy.
b) W duchu wzajemnego szacunku uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela o swojej nieobecności najpóźniej na 24 godz. przed terminem zajęć (SMS lub telefonicznie).
c) W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi nauczycielowi nieobecności na zajęciach lub zrobi to później, niż 24 godziny przed zajęciami, nie będzie miał możliwości ich odrobienia.
d) Uczeń ma możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem zgłoszenia nieobecności do 24 godz. przed ich terminem. Termin oraz forma odrobienia zajęć wymaga uzgodnienia z nauczycielem.
e) Uczeń może skorzystać z możliwości odrobienia maksymalnie 1 zajęć w miesiącu. Lekcje mogą być odrobione maksymalnie w terminie 30 dni od zgłoszenia nieobecności. W przypadku zgłoszenia (nawet z wyprzedzeniem) większej liczby nieobecności uczeń nie otrzyma możliwości ich odrobienia. Wówczas takie zajęcia przepadają.
f) Trzykrotne niepoinformowanie nauczyciela o nieobecności z wyprzedzeniem 24 skutkuje wykreśleniem ucznia z listy uczniów S.M.Rock, a ponowne zapisanie się możliwe będzie dopiero po upływie 3 miesięcy okresu karencyjnego.
g) Zajęcia odwołane przez nauczyciela zostaną odrobione w innym terminie. Odwołanie zajęć nie skutkuje zwrotem pieniędzy.

VI LEGITYMACJA S.M.ROCK

Legitymacja zawiera potwierdzenie dokonania opłaty za dany miesiąc. Traci ważność z chwilą powstania zaległości w opłatach. Za okazaniem ważnej legitymacji uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i zespołowych w S.M.Rock oraz bezpłatnie uczestniczyć w cyklicznych koncertach w Piwnicach TCK.

Kontakt ze Szkołą Muzyków Rockowych:
e-mail: smrock@tck.pl
Messenger: m.me/smrocktarnow
Tel. 14 688 88 88

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych uczestników zajęć oraz osób kupujących bilety na wydarzenia organizowane przez TCK:

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze , obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.
Administratorem danych jest Tarnowskie Centrum Kultury z siedzibą w Tarnowie(33-100) przy ul. Rynek 5. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: tck@tck.pl lub zadzwoń pod numer tel. 14 688 88 88.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.
Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe).
Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Aby skontaktować się z nim, wyślij wiadomość pod e-mail: iod@tck.pl lub zadzwoń pod numer tel. 14 688 88 88

TCK
TCK
Rynek 5, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
NIP: 8730019281, REGON: 000844896
Kino Marzenie
Kino Marzenie
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 85
e-mail: kino@tck.pl
Amfiteatr letni
Amfiteatr letni
ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
Pasaż Odkryć
Pasaż Odkryć
ul. Rynek 4, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 86
e-mail: biuro@pasazodkryc.pl
Dom Kultury Westerplatte
Dom Kultury Westerplatte
ul. Westerplatte 8a, 33-100 Tarnów

+48 14 696 51 00
e-mail: westerplatte@tck.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.