O nas Deklaracja Dostępności

Tarnowskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Tarnowskie Centrum Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-16.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-17.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niespełnione wymagania

 • Treści nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Moduł zakupu biletów jest serwisem zewnętrznym.
 • Dokumenty PDF.
 • Wirtualny spacer.

 

Powody braku spełaniania wymagań

 • Treści nie posiadają audiodeskrypcji. Wdrożenie rozwiązania podniosłoby znacząco koszty.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy są zwiastunami filmów pełnometrażowych i są własnością innych podmiotów.
 • Moduł zakupu biletów jest serwisem zewnętrznym, który jest realizowany przez zewnętrzną niezależną firmę.
 • Dokumenty PDF nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, ponieważ przygotowanie takich dokumentów podniosłoby znacząco koszty.
 • Wirtualny spacer został opublikowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Wdrożenie nowej wersji rozwiązania podniosłoby znacząco koszty. W przyszłości planujemy dodanie alternatywnego rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-16
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Instytut Dostępności Akces Lab.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-17.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Do menu dostępności można się przenieść za pomocą skrótu `CTRL+U`.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Kapturkiewicz, tck@tck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 14 688 88 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Tarnowskiego Centrum Kultury – Instytucji Kultury Miasta Tarnowa znajduje się w kamienicy pod adresem Rynek 5. TCK jest również instytucją zarządzającą Kinem Marzenie przy ul. Staszica 4, Amfiteatrem Letnim w Tarnowie przy ul. Kopernika 2, Pasażem Odkryć w kamienicy Rynek 4 i Domem Kultury na os. Westerplatte 8A.
Od lat Tarnowskie Centrum Kultury, w miarę możliwości, podejmuje działania, by dostępność do wymienionych miejsc była w jak największym stopniu dopasowana do potrzeb wszystkich osób odwiedzających obiekty, poprzez rozwój infrastruktury, ofertę edukacyjno-artystyczną, jak też odpowiednio przeszkolony personel.


Tarnowskie Centrum Kultury

Rynek 5, 33-100 Tarnów

Instytucja mieści się w zabytkowym budynku czterokondygnacyjnym, który ze względów technicznych niestety nie zapewnia pełnego dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami. W budynku poza biurami, znajdującymi się na I. i II. piętrze, znajdują się przestrzenie wystawiennicze (Galerie TCK), pracownia plastyczna, pracownia fotograficzna, sale ćwiczeń Szkoły Muzyków Rockowych, sala konferencyjna, piwnica, w której odbywają się koncerty, spotkania, eventy.
Do budynku można dostać się bezpośrednio z płyty Rynku poprzez wejście główne i przeszklony wiatrołap, które nie stanowią bariery architektonicznej, są szerokie i nie posiadają progów. Przy wejściu głównym i przy drzwiach wiatrołapu są zainstalowane dzwonki przywołujące obsługę TCK gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Budynek nie posiada windy, a znajdujące się w nim toalety (parter, I. piętro) nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się tablice informacyjne z planem pomieszczeń i oznaczonymi kierunkami dróg ewakuacyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Najbliższe dwa takie miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajdują się na sąsiadującym z TCK Placu Kazimierza Wielkiego, a parkingi ogólnodostępne (w strefie płatnego parkowania) znajdują się na ulicach okalających zabudowę Starego Miasta.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość, przestrzegając znaków o ruchu drogowym usytuowanych przy wjeździe na Rynek, podwiezienia osoby z niepełnosprawnością ruchową pod wejście główne, bez możliwości zaparkowania.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z oferty edukacyjnej i kulturalnej, czy planujące wizytę w siedzibie TCK uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 888, email: tck@tck.pl w godzinach pracy instytucji, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00, soboty od 10:00 do 17:00.

Parter

Parter budynku to hall, sala konferencyjno-edukacyjna (pracownia fotograficzna) , Biuro Obsługo TCK znajdujące się po prawej stronie ok. 13. metrów od wejścia głównego. W biurze, obsługiwanym przez przeszkolonego pracownika pierwszego kontaktu, można zakupić bilety na imprezy, wystawy organizowane przez TCK, uiścić opłaty za zajęcia w sekcjach edukacyjnych, zostawić korespondencję, zlecić usługi związane z plakatowaniem czy odebrać faktury. W razie konieczności, pracownik biura znajdującego się na wyższych piętrach, w celu obsługi petenta przychodzi do Biura Obsługi TCK. Za Biurem Obsługi znajduje się wejście do Piwnic TCK oraz korytarz, który prowadzi do dwóch pomieszczeń przystosowanych do nauki gry na instrumentach i śpiewu w Szkole Muzyków Rockowych S.M.ROCK (lewa strona korytarza). Ze wszystkich wymienionych pomieszczeń mogą korzystać osoby o szczególnych potrzebach. Ponadto, znajdują się tam toalety (niedostosowane dla osób na wózkach) i pomieszczenie socjalne, z którego korzystają pracownicy TCK (prawa strona korytarza). Wszystkie te pomieszczenia są oznakowane piktogramami informacyjnymi. W okresie jesienno-zimowym podczas imprez, w hallu po prawej stronie wiatrołapu, organizowana jest szatnia na odzież wierzchnią obsługiwaną przez pracownika TCK.

 

Piwnice TCK

To miejsce muzycznych wydarzeń kulturalnych organizowanych w siedzibie TCK, mieszczące się w przyziemiu, do którego prowadzi wąska klatka schodowa. Schody składają się z 20 stopni, z czego pierwszy i ostatni są odpowiednio oznakowane. Piwnice podzielone są na strefy. Po lewej stronie klatki schodowej znajduje się sala koncertowa, po prawej sala barowa, która funkcjonuje tylko przy okazji imprez odbywających się w tym miejscu. Toalety brak. Utrudnieniem, którego architektonicznie nie można poprawić, jest wąska i stroma klatka schodowa. Osobom ze szczególnymi potrzebami zawsze służą pomocą pracownicy TCK.

I. Piętro

To sale wystawiennicze (Galerie TCK), do którego prowadzą szerokie 20 stopniowe podświetlane schody, których pierwszy i ostatni stopień są specjalnie oznakowane. Piętro nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na I. piętro utrudniają schody, a pomocą służą pracownicy TCK . Poza czterema salami wystawienniczymi, czasem wykorzystywanymi również do spotkań z twórcami, konferencji, koncertów, eventów, na piętrze znajdują się również hall, sekretariat i gabinet dyrektora, pokój księgowości, pomieszczenie z archiwum TCK, toalety (niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach) i schody zabiegowe na II. piętro.

II. Piętro

To przestrzeń, w której znajduje się pracownia plastyczna i większość biur TCK: dział administracyjno-techniczny, dział imprez, kadry, kasa, toaleta. Piętro niedostosowane jest dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na II. piętro utrudniają schody zabiegowe, a pomocą służą pracownicy TCK.

 

Kino Marzenie

ul. Staszica , 33-100 Tarnów

Czterokondygnacyjny budynek Kina Marzenie znajduje się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Staszica 4 i działa jako kino pod tą nazwą nieprzerwanie od 1913 roku, a we wspomnianym budynku od 1924 roku. Od 1992 roku, czyli od przejęcia przez Tarnowskie Centrum Kultury Marzenia, instytucja dokłada wszelkich starań w utrzymaniu budynku w jak najwyższym standardzie: technicznym, budowlanym i z dostępem dla osób ze szczególnymi potrzebami (Poziom 0). W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzone zostały remonty poprawiające estetykę zabudowy centrum Tarnowa (remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej), poprawiających komfort widzom (remont hallu, sali kinowej, wymiana foteli) jak również poprawiona została infrastruktura techniczna kina (nowy ekran, nowe nagłośnienie Dolby Surround 5.1, projektor cyfrowy 3D). Dzięki Gminie Miasta Tarnowa i Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w 2018 roku została przeprowadzona duża inwestycja poprawiająca komfort i ogólną estetykę sali kinowej: zainstalowana została klimatyzacja, zakupiona najnowsza aparatura kinowa ulepszająca projekcje 3D oraz umożliwiająca oglądanie filmów przez osoby niedowidzące i niewidome (20 urządzeń do audiodeskrypcji), nowa aparatura oświetleniowa i nagłośnieniowa, która wykorzystywana przy licznych widowiskach scenicznych i koncertach, zostały zlikwidowane bariery architektoniczne oraz powstała toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, której dotychczas w kinie nie było. Budynek nie jest wyposażony w windę. Sala kinowa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie kina przy ulicy Staszica znajdują się wytyczone miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania). 30 metrów od głównego wejścia do budynku, u zbiegu ulic Krakowskiej i Staszica znajduje się miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością (strefa płatnego parkowania).

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z oferty filmowej i kulturalnej, czy planujące wizytę w Kinie Marzenie uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 885, email: kino@tck.pl w godzinach pracy kasy kina, od poniedziałku do niedzieli od 14:00 do 20:00.

Poziom 0

Dostęp do Marzenia dla osób ze szczególnymi potrzebami jest bez barier architektonicznych, bezpośrednio z ulicy Staszica przez dwoje szerokich drzwi wejściowych i przeszklony wiatrołap. Przy wejściu głównym po prawej stronie zainstalowany dzwonek umożliwia przywołać obsługę kina, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Na Poziomie 0 znajduje się przestronny hall, w którym ok. 10 metrów na wprost od wejścia po lewej stronie znajduje się kasa i punkt informacyjny, obsługiwany przez przeszkolonego pracownika pierwszego kontaktu. W razie konieczności kontaktu z pracownikiem biura znajdującego się na wyższych piętrach, w celu obsługi petenta, wezwana osoba przychodzi do kasy. Nieopodal kasy, w głębi hallu, znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa wejścia na dolną, główną część sali kinowej z 227. miejscami oraz wyjściami ewakuacyjnymi bezpośrednio na ulicę Staszica. Osobom poruszającym się na wózkach, w sali kinowej na Poziomie 0 dedykowane są miejsca w szerokim ciągu komunikacyjnym po lewej stronie sali. W hallu znajduje się szczegółowy plan sali kinowej, a wszystkie wejścia i wyjścia są oznaczone piktogramami informacyjnymi.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Za kasą i punktem informacyjnym znajduje się klatka schodowa ze schodami zabiegowymi do przyziemia, w którym znajdują się toalety dla widzów oraz klub filmowy, udostępniany przy imprezach filmowych oraz ze schodami zabiegowymi na wyższe kondygnacje.
Poziom 0 jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Poziom +1

Na I piętrze znajduje się balkon sali kinowej z miejscami dla 90 widzów, biuro dyrekcji kina i pokój bileterów.
Piętro nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. W przypadku osób o innych niepełnosprawnościach wejście na I. piętro utrudniają schody zabiegowe, a pomocą służą pracownicy TCK.

Poziom +2

II piętro nie jest dostępne dla osób postronnych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Znajduje się na nim biuro specjalisty ds. filmu, toaleta, magazyn i sala operatorów kinowych.


Amfiteatr Letni

ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

Obiekt po generalnej przebudowie oddany do użytku w 2018 roku administrowany jest przez Tarnowskie Centrum Kultury. Znajduje się na wolnym powietrzu w sąsiedztwie zabytkowej starówki Tarnowa, ogrodzony ze wszystkich stron, z dwoma furtami i bramą wjazdową dla służb technicznych od strony ulicy Kopernika. Na etapie projektowania nowej przestrzeni w miejsce przestarzałego amfiteatru pochodzącego z lat 60. ubiegłego wieku zadbano o dostęp do niego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt ma charakter sezonowego, miejskiego ogólnodostępnego parku od 1. maja do 30. września. Na powierzchni ok. 2000 m2 i ok. 27-stopniowym kącie nachylenia odbywają się w nim różnego rodzaju wydarzenia: artystyczne, taneczne, filmowe, rekreacyjne, spotkania z udziałem publiczności. Wejście na obiekt, bez barier architektonicznych, znajduje się w górnej jego części, które prowadzi po utwardzonej nawierzchni do dwóch budynków: kawiarni oraz toalet, które dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami. Poniżej znajdują się miejsca siedzące dla widzów w zabudowie amfiteatralnej w ilości 275, do których osoby ze szczególnymi potrzebami oraz przemieszczające się na wózkach mogą bez przeszkód dotrzeć dwoma podjazdami z barierkami asekuracyjnymi. Poniżej stałej widowni znajduje się wypłaszczenie przed amfiteatralną muszlą, gdzie w zależności od charakteru imprezy przygotowywana jest dodatkowa widownia: stojąca, siedząca, leżakująca.
Bezpośrednio wzdłuż ul. Kopernika znajdują się wytyczone miejsca parkingowe (strefa płatnego parkowania), w tym tuż przed wejściem miejsce parkingowe dla pojazdu osoby z niepełnosprawnością (strefa płatnego parkowania). Na obiekt można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z sezonowej oferty edukacyjnej i kulturalnej w Amfiteatrze, uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 888, email: tck@tck.pl w godzinach pracy instytucji, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 oraz soboty od 10:00 do 17:00.

Pasaż Odkryć

Rynek 4, 33-100 Tarnów
Budynek przy Rynku 4 został zaadoptowany i wyremontowany pod kątem ulokowania w nim placówki popularyzującej naukę i technikę pod nazwą Pasaż Odkryć. Kamienica jest czterokondygnacyjna. Na parterze, piętrach: pierwszym i drugim znajdują się ekspozycje stałe dla zwiedzających, pomieszczenia przeznaczone na pracownie tematyczne, w których od września 2022 r. przeprowadzane są zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz pomieszczenia biurowe.

Ponadto, na parterze znajduje się szatnia, recepcja oraz toaleta dla osób z niespełnosprawnościami ruchowymi. Budynek posiada również podpiwniczenie, które nie jest dostępne dla osób postronnych, a obecnie znajduje się w nim magazyn.

 1. Osoby głuche i słabosłyszące – Recepcja na parterze budynku Rynek 4 została wyposażona w pętlę indukcyjną. Eksponaty zainstalowane na wystawie są dostosowane do potrzeb osób głuchych i słabosłyszących - wszędzie, gdzie pojawia się tekst mówiony wyświetlane są również napisy (stanowiska: Ekspozytory narracyjne, Powstanie świata) oraz możliwość regulacji głośności (stanowisko: Ekspozytor narracyjny).
 2. Osoby niewidome i słabowidzące - Zakupiony w projekcie i zainstalowany sprzęt umożliwiają zmianę wielkości i kolorystyki prezentowanego tekstu (stanowiska Ekspozytory narracyjne, Powstanie świata, Moje miejsce we wszechświecie, Kodowanie, Układ okresowy pierwiastków, Jak było, jak jest) oraz wprowadza możliwości dotykowego odbioru części prezentowanego materiału (dotyczy stanowisk Tablica świetlna, Stół muzyczny, Wielkie pytania, Budowa krystaliczna węgla, Machinarium).
 3. Osoby mające problemy z poruszaniem się – W budynku kamienicy Rynek 4 zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dwóch podnośników, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń I i II piętra. Parter dostępny jest z poziomu terenu bez barier dla osób niepełnosprawnych.
 4. Osoby mające ograniczone możliwości poznawcze – Przygotowane w obiekcie Rynek 4 stanowiska pozwalają na elastyczne kształtowanie poziomu trudności prezentowanych treści celem dostosowania ich do możliwości poznawczych różnych grup odbiorców – dotyczy to wszystkich stanowisk

Na wszystkich kondygnacjach znajdują się tablice informacyjne z planem pomieszczeń i oznaczonymi kierunkami dróg ewakuacyjnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Najbliższe dwa takie miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami znajdują się na sąsiadującym z Pasażem Odkryć Placu Kazimierza Wielkiego, a parkingi ogólnodostępne (w strefie płatnego parkowania) znajdują się na ulicach okalających zabudowę Starego Miasta.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość, przestrzegając znaków o ruchu drogowym usytuowanych przy wjeździe na Rynek, podwiezienia osoby z niepełnosprawnością ruchową pod wejście główne, bez możliwości zaparkowania.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać z sezonowej oferty edukacyjnej i kulturalnej w Pasażu Odkryć, uprasza się o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 14 6 888 886, email: biuro@pasazodkryc.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz soboty i niedziele od 10:00 do 18:00.

Dom Kultury Westerplatte
os. Westerplatte 8A, 33-100 Tarnów

Dom Kultury mieszczący się pod adresem os. Westerplatte 8A w Tarnowie, administowany przez TCK, to nowopowstały budynek o nieregularnym kształcie, co w przestrzeni tworzy kilka brył. Oddany do użytku w grudniu 2022 r. budynek parterowy, otoczony jest zielenią, tarasami zewnętrznymi i drewniamy pergolami. Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej na osi z wyjściem od strony zachodniej. Budynek podzielony jest funkcjonalnie strefowo - od wschodu usytuowane są pomieszczenia techniczne, administracyjne, sanitariaty, w tym dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek posiada salę wielofunkcyjną znajdującą się od strony południowo - zachodnio - północnej na 120 osób, ale z możliwością podziału na dwie części dzięki przesuwanej składanej ściance. W części południowo - zachodniej znajduje się sala do ćwiczeń czy zajęć dydaktycznych oraz pomieszczenie, w którym znajduje się filia Biblioteki Miejskiej w Tarnowie (Nr 17). Pomieszczenie to posiada atrakcyjną przestrzeń z wyjściem na tarasy zewnętrzne od strony południowo - zachodniej, co umożliwa mnogośc konfiguracji czytelni, szczególnie w miesiącach ciepłych. Centralnym miejscem jest hall - ze świetlikami dachowymi, otwarty na zieleń i tarasy zewnętrzne jako przestrzeń, wspólna dla wszystkich użytkowników. Może służyć również jak część wystawowa. Budynek posiada sporo przeszkleń i dodatkowych drzwi, bez progów i barier architektonicznych wewnątrz oraz w jego bliskim otoczeniu.

Wszystkie wejścia/wyjścia są oznakowane jako ewakuacyjne. W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla.
Od południowej strony Domu Kultury znajduje się parking z miejscami dla dziesięciu pojazdów, w tym dwa miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Aplikacje mobilne

brak

TCK
TCK
Rynek 5, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
NIP: 8730019281, REGON: 000844896

Pn.-Pt. godz. 8.00-18.00
Sob. godz. 10.00-17.00

Kino Marzenie
Kino Marzenie
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 85
e-mail: kino@tck.pl
Amfiteatr letni
Amfiteatr letni
ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
Pasaż Odkryć
Pasaż Odkryć
ul. Rynek 4, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 86
e-mail: biuro@pasazodkryc.pl
Dom Kultury Westerplatte
Dom Kultury Westerplatte
ul. Westerplatte 8a, 33-100 Tarnów

+48 14 696 51 00
e-mail: westerplatte@tck.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.