Pracownia Plastyczna Regulamin

Regulamin Pracowni Sztuk Wizualnych otwARTa – sezon 2023/2024

Tarnowskie Centrum Kultury (dalej: TCK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia artystyczne w Pracowni Sztuk Wizualnych otwARTa, adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach określa niniejszy regulamin.

I. Miejsce i terminy zajęć:

a) Zajęcia w Pracowni Sztuk Wizualnych otwARTa prowadzone są w siedzibie TCK: Rynek 5, Tarnów.
b) W roku szkolnym 2023/2024 zajęcia odbywają się w dwóch semestrach: I semestr: 2.10.2023 r. – 10.02.2024 r., II semestr: 26.02.2024 r. – 21.06.2024 r.
c) Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: duża otwARTa (wiek powyżej 15 lat), średnia otwARTa (wiek między 10, a 15 lat), mała otwARTa (wiek między 5, a 9 lat).
d) Zajęcia dla każdej z grup trwają 2 godziny i odbywają się w wyznaczonych dniach i o wyznaczonych godzinach.
e) Terminy zajęć dla poszczególnych grup podane zostaną na stronie internetowej TCK www.tck.pl.
f) TCK zastrzega sobie prawo do zmian w rozkładzie zajęć, o czym bezzwłocznie poinformuje uczestników zajęć
zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej TCK www.tck.pl na facebook.com/otwarta
pracownia sztuk wizualnych oraz na tablicy informacyjnej w pracowni , w miarę możliwości osobiście bądź
telefonicznie.

 

II. Zasady uczestnictwa:

a) Uczestnikami zajęć w Pracowni Sztuk Wizualnych otwARTa mogą być osoby, spełniające kryteria wiekowe i akceptujące warunki niniejszego regulaminu.
b) Warunkami uczestnictwa w zajęciach są: dokonanie zapisu oraz dokonanie wpłaty za obowiązujący semestr z góry, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć w przypadającym semestrze.
c) Korzystanie z wyposażenia pracowni odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem i w obecności prowadzącego.
d) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach TCK oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm społecznych.
e) Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracowni oraz do stosowania się do wytycznych sanitarnych określonych w regulaminie sanitarnym Tarnowskiego Centrum Kultury. Wytyczne te są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją
epidemiologiczną.
f) Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć lub nieprzestrzegających w.w. przepisów i norm) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć.
g) Za szkody materialne spowodowane w TCK wynikające z niewłaściwego zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią.

 

III. Zapisy i opłaty:

a) Zapisy na zajęcia prowadzone są w siedzibie TCK przez Biuro Obsługi TCK, Rynek 5, Tarnów.
b) Zapisy prowadzone są do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie.
c) W przypadku wyczerpania limitu miejsc można wpisać się na listę rezerwową. Z listy rezerwowej można zostać przyjętym do grupy zajęciowej w ciągu całego roku szkolnego w miarę zwalniania się miejsc.
d) Decyzję o wysokości opłat za zajęcia i liczebności poszczególnych grup podejmuje Dyrektor TCK, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
e) Cennik dostępny jest na stronie internetowej TCK www.tck.pl.
f) Opłata za zajęcia obejmuje opiekę merytoryczną prowadzącego, niezbędne materiały, narzędzia i wyposażenie pracowni.
g) Uczestnik, który dokonał należnej opłaty dodatkowo otrzymuje jej potwierdzenie w postaci legitymacji, którą mam obowiązek przedstawić prowadzącemu na początku zajęć w rozpoczynającym się semestrze.
h) Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Prowadzący zajęcia ma prawo prosić o okazanie dowodu wpłaty przed dopuszczeniem uczestnika do zajęć.
i) Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od liczby dni zajęciowych przypadających w danym semestrze i nie podlega zwrotowi z tytułu niewykorzystanych zajęć (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach Dyrektor TCK może podjąć decyzję o zwrocie części lub całości wpłaconej należności w przypadku indywidualnego
wystąpienia uczestnika zajęć w tej sprawie).
j) W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa opłata za drugie, trzecie, dziecko jest obniżona.
k) Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do skorzystania z zajęć w innym terminie.

 

IV. Postanowienia końcowe:

a) Decyzje w sprawach nieujętych Regulaminem podejmuje Dyrektor TCK po konsultacji z prowadzącymi.
b) W sytuacjach wyjątkowych Dyrektor TCK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
c) Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie TCK oraz na stronie www.tck.pl.
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz do przetwarzania danych osobowych uczestnika, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i wymaga podpisu uczestnika lub rodzica/opiekuna w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią.
Podpisany załącznik należy złożyć w Biurze Obsługi TCK.

 

Tarnów, sierpień 2023

TCK
TCK
Rynek 5, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
NIP: 8730019281, REGON: 000844896

Pn.-Pt. godz. 8.00-18.00
Sob. godz. 10.00-17.00

Kino Marzenie
Kino Marzenie
ul. Staszica 4, 33-100 Tarnów

tel. +48 14 688 88 85
e-mail: kino@tck.pl
Amfiteatr letni
Amfiteatr letni
ul. Kopernika 2, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 88
e-mail: tck@tck.pl
Pasaż Odkryć
Pasaż Odkryć
ul. Rynek 4, 33-100 Tarnów

tel.+48 14 688 88 86
e-mail: biuro@pasazodkryc.pl
Dom Kultury Westerplatte
Dom Kultury Westerplatte
ul. Westerplatte 8a, 33-100 Tarnów

+48 14 696 51 00
e-mail: westerplatte@tck.pl
Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookies. Więcej na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Cookies.